ข้อมูลบริษัท
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 โดยผู้ถือหุ้นของ Pacific Architect and Engineers จากสหรัฐอเมริกา PAE เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมวิศวกรรมและการก่อสร้างทั้งในประเทศและต่างประเทศในฐานะผู้บุกเบิกการพัฒนาน้ำมันและก๊าซและปิโตรเคมีในยุคแรก ๆ ในประเทศไทย โดยมีเส้นทางที่โดดเด่นมาก บันทึกรวมถึงการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกการรับของท่อส่งนอกชายฝั่งในภาคใต้ของประเทศไทย การประดิษฐ์และสร้างโรงบำบัดก๊าซและโรงงานปิโตรเคมีหลายแห่ง

นับตั้งแต่ก่อตั้ง PAE ได้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซในประเทศไทย

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของการพัฒนา PAE มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ให้บริการโซลูชันชั้นนำในด้านการออกแบบกระบวนการ วิศวกรรม การประดิษฐ์ การประกอบ และการดำเนินงานและการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ทรัพยากรบุคคลเป็นเลิศเพื่อให้มั่นใจถึงผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ในด้านประสิทธิภาพ ฝีมือ และการส่งมอบให้กับลูกค้าที่นับถือของเรา

เราให้ความสำคัญสูงสุดในการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและมีความสามารถ ซึ่งเราฝึกฝนทักษะผ่านระบบการฝึกอบรมที่มีการวางแผนอย่างดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาของบริษัทของเรา ที่ PAE เราเชื่อมั่นและภูมิใจในพนักงานของเรา นอกจากนี้ PAE ยังพยายามที่จะบรรลุมาตรฐานสากลในด้านคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และ HSE สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเราในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
Designs
Designs
Engineering
Engineering
Fabrication
Fabrication
Erection
Erection
Operation & Maintenance
Operation & Maintenance
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
ผู้ให้บริการอย่างครบวงจรด้านวิศวกรรม เครื่องมือ/เครื่องเชื่อม ให้กับธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ ทางกลุ่มปิโตรเคมีและกลุ่มธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
พันธกิจ
ผู้นำในการให้บริการในส่วนน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ทั้งต้นน้ำและปลายน้ำในประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียง
ผู้นำในด้านการให้บริการด้านวิศวกรรมและบริการสำหรับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียง
สรรหาทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองงาน ต้นน้ำและปลายน้ำในส่วนของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียง
จัดหาเครื่องมือและบริการที่ถูกต้องและคุณภาพดีให้กับลูกค้า
มุ่งมั่นในการพัฒนาบุคคลากร และการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มศักยภาพของบริษัทและการเติบโตทางธุริกจตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้
ใส่ใจในการให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาสังคมและส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อความโปร่งใสในการทำธุรกิจ เพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และเป็นกำไรสู่ผู้ถือหุ้น พนักงาน สังคม และสู่สิ่งแวดล้อม
ค่านิยมหลักของ PAE
P [PROSPERITY] ความสำเร็จ
มุ่งเน้นความสำเร็จของผลงาน การให้บริการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 
A [ACCOUNTABILITY] ความรับผิดชอบ
มุ่งเน้นการทำงานด้วยความรับผิดชอบ และมีสามัญสำนึกในหน้าที่ 
E [EFFICIENCY] ประสิทธิภาพ
มุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพในเรื่องของต้นทุน คุณภาพและความปลอดภัย ของการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
นโยบายสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติของ

ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 
ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 
กฏหมาย
ข้อกำหนดของลูกค้า 
ข้อกำหนด บทบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมทั้งการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
มุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจและการปฎิบัติงาน ในด้านคุณภาพ การบริการลูกค้า ความซื่อสัตย์ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม ในอุตสาหกรรม น้ำมันและก๊าซ  ทั้ง upstream & downstream ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ผ่านทาง

พฤติกรรมและวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัย และกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน
ความรับผิดชอบในภาวะความเป็นผู้นำ ความมุ่งมั่น และการเป็นแบบอย่างที่ดี
การสื่อสารอย่างเปิดเผย
การศึกษา ความสามารถและการฝึกอบรม
พัฒนาความสามารถในการป้องกันมลพิษ และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการทำงาน
รักษาสภาพแวดล้อมที่ดี โดยมุ่งเน้นเรื่องการคัดแยกขยะและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่ต้องยึดถือ และปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
ให้พนักงานทุกคนทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในเรื่อง อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ อนุญาตให้สั่ง หยุดทำงาน ได้ ถ้าไม่ปลอดภัย
สาขา
สงขลา
164/6 หมู่ 1 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280

โทรศัพท์. +66 7433 2593
แฟ็กซ์. +66 7433 2592
อีเมล์. paeskl@pae.co.th
โครงการหลัก
การรับรองและรางวัล
นโยบาย PAE
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือต่อไปจะเรียกว่า "บริษัท" เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว และตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และดำรงไว้ซึ่งมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลที่ สอดคล้องกับกฏหมาย

"พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562" 
(Personal Data Protection Act or PDPA)
bbb
69 ซอยอ่อนนุช 64 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250 
โทร : +66 2322 0222
แฟกซ์ : +66 2322 2970
อีเมล : info@pae.co.th
ติดต่อเรา